LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO HỘI NÔNG DÂN VÀ HỘI PHỤ NỮ
Ngày 23/08/2023

 

ỦBND XÃ BÌNH MINH

BAN TỔ CHỨC HĐTDTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO HỘI NÔNG DÂN VÀ HỘI PHỤ NỮ THEO THỨ TỰ BỐC THĂM NHƯ SAU

 

 

Trận 1 Hội Nông Dân

 

Thôn: Đông Thành

 

Gặp

 

Thôn: Phú Mỹ

 

Trận 2 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Đông Thành

 

Gặp

 

Thôn: Hưng Đạo

 

Trận 3 Hội Nông Dân

 

Thôn: Giáo Nghĩa

 

Gặp

 

Thôn: Hưng Đạo

 

Trận 4 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Đoàn Kết

 

Gặp

 

Thôn: Việt Nam Hoà

 

Trận5 Hội Nông Dân

 

Thôn: Việt Nam Hoà

 

Gặp

 

Thôn: Đoàn Kết

 

Trận 6 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Hương Ngải

 

Gặp

 

Thôn: Phú Mỹ

 

Trận 7 Hội Nông Dân

 

Thôn: Giáo Nghĩa

 

Gặp

 

Thôn: Hương Ngải

 

Trận 8 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Giáo Nghĩa

 

Gặp

 

Thôn: Đoàn Kết

 

Trận 9 Hội Nông Dân

 

Thôn: Đông Thành

 

Gặp

 

Thôn: Việt Nam Hoà

 

Trận 10 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Đông Thành

 

Gặp

 

Thôn: Hương Ngải

 

Trận 11 Hội Nông Dân

 

Thôn: Hưng Đạo

 

Gặp

 

Thôn: Hương Ngải

 

Trận 12 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Việt Nam Hoà

 

Gặp

 

Thôn: Giáo Nghĩa

 

Trận 13 Hội Nông Dân

 

Thôn: Phú Mỹ

 

Gặp

 

Thôn: Đoàn Kết

 

Trận 14 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Hưng Đạo

 

Gặp

 

Thôn: Phú Mỹ

 

Trận 15 Hội Nông Dân

 

Thôn: Đông Thành

 

Gặp

 

Thôn: Đoàn Kết

 

Trận 16 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Đông Thành

 

Gặp

 

Thôn: Phú Mỹ

 

Trận 17 Hội Nông Dân

 

Thôn: Phú Mỹ

 

Gặp

 

Thôn: Việt Nam Hoà

 

Trận 18 Hội Phụ Nữ

 

Thôn: Hương Ngải

 

Gặp

 

Thôn: Hưng Đạo

 

Hội Nông Dân

 

Nhất Bảng A

 

Gặp

 

Nhất Bảng B

 

 

 

Thôn:………………..

 

Gặp

 

Thôn: …………………

 

Hội Phụ Nữ

 

Nhất Bảng A

 

Gặp

 

Nhất Bảng B

 

 

Thôn;…………………

 

Gặp

 

Thôn: ………………..

 

Trên đây là danh sách do BCH Hội Nông Dân và Hội Phụ Nữ đã họp bàn bốc thăm chia bảng gửi về Ban tổ chức, BTC căn cứ vào lịch bốc thăm của hai Hội để sắp xếp các trận thi đấu theo kế hoạch. BTC đề nghị Hội Nông Dân và Hội Phụ Nữ triển khai đến các chi hội theo đúng kế hoạch của BTC đã đề ra.

                                                              Bình Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2023

                                                                  TM. UBND XÃ

                                                                             PHÓ TRƯỞNG ban tæ chøc.

                                                                              Phó Chủ tịch UBND xã

 

 

                                                                                Bùi Doanh Ngọc

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 17
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác